Sosiaalinen kuntoutus edistämässä hyvinvointia ja koettua elämänlaatua kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen

Tämä ”kolmikantakirjoitus” toimii jatkumona 25.5.21 keväällä ilmestyneeseen blogitekstiin ja raportointina siitä, kuinka Vantaan kaupungin Steppi-tiimissä on jatkettu kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä asiakkainen kuntoutumisen ja toipumisen prosesseissa edelleen. Onnistuneesti olemme saaneet myös toteutettua kesällä 2021 Steppi-tiimissä ensimmäisen kokemusasiantuntijan suunnitteleman ja ohjaaman seitsemän kertaa kokoontuneen Askel-ryhmä pilotin. Myöskään yksilötyöskentelyssä ei enää olla pidättäydytty tuttuun ja turvalliseen, ainoastaan jo tutuiksi tulleiden kokemusasiantuntijoiden käyttöön. Olemme ottaneet uuden harppauksen tilaamalla ennakkoluulottomasti ja rohkeasti suoraan kokemusasiantuntijapankista. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä suunnitellessamme olemme aluksi miettineet asiakkaan kanssa tietynlaisia ominaisuuksia ja toiveita kokemusasiantuntijalta, sen tärkeän elementin, eli asiakasprosesseissa hyödynnettävän kokemuspohjan lisäksi.

Kun asiakkuus aloitetaan meillä sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-tiimissä, asiakasohjaus tapahtuu suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, joko nuorten tai aikuisten tiimistä. Jokaisella asiakkaallamme on siis nimetty omatyöntekijä, joka voi tilanteesta riippuen olla sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalisessa kuntoutuksessamme toteutuu näin ns. vastuullisen asiakasohjauksen malli. Omatyöntekijä on mukana Stepin aloituksessa, väliarvioinneissa ja päätöspalaverissa. Omatyöntekijään voi myös aina tarvittaessa tukeutua matkan varrella. Steppi-ohjaaja toimii lähiohjaajana asiakkaan arjessa, intensiivisessä työskentelyssä. Steppi-ohjaaja on se, joka avoimuudella ja ammattitaidolla työntää ilolla ”kätensä saveen” ja kulkee asiakkaan rinnalla koko yksilöllisen sekä tavoitteellisen prosessin ajan sekä nostaa esille myös laajakirjoisen asiakasryhmän ajankohtaisia ja aidosta elinpiiristä nousevaa ääntä, tarpeita sekä palvelujärjestelmän aukkopaikkoja.

Kuvausta asiakasprosessista, jossa kokemusasiantuntija on mukana

Asiakkaan haasteet ja työskentelyn tavoitteet kartoittaessamme sosiaalisen kuntoutuksen aloituspalaverissa, alkaa tutustumisvaihe asiakkaan elämäntilanteeseen syvemmin sekä myös tietysti siihen ihmiseen itseen. Tässä prosessissa keskiössä oleva asiakkaani ohjautui sosiaaliseen kuntoutukseen nuorten tiimistä. Hänen ympärillään oli jo ollut ennestään omatyöntekijän lisäksi Onni-hankkeen työntekijä, jolla oli asiakkaan toiveesta vielä sosiaalisen kuntoutuksen rinnallakin rooli asiakkaan tukiverkostona. Olemme järjestäneet nuorten palveluiden kanssa jo ohjauksen alussa yhteispalaverin, jossa työnjakoa on täsmennetty yhdessä. Tässä prosessissa itse ammattilaisena tunnistin jo hyvin alkuvaiheessa sen, että soveltuva kokemusasiantuntija olisi erinomainen lisäarvon tuoja juuri tämän nuoren aikuisen polun löytymiseen ja haastavista elämäntilanteista etenemiseen tietyillä osa-alueilla.

Tämä ajatus ja intuitio on osoittautunut äärimmäisen oikeaksi ratkaisuksi. Kokemusasiantuntijaa valitessa auttoi, että kokemusasiantuntija oli laatinut aidon ja itseään sekä kokemuspohjaansa kuvaavan ansioluettelon, jonka kautta sai jo hyvin osviittaa siitä, olisiko hän mahdollisesti soveltuva osallistumaan juuri tämän asiakkaan toipumisprosessiin. Yhteistyö lähti toimimaan myös käytännön tasolla sujuvasti ja matkalla olemme varmasti kaikki oppineet toisiltamme. Yhteisesti jaetun näkemyksemme mukaan kantavana voimana juuri tässä kolmikantatyöskentelyssä ovat toimineet yhdessä avoimesti tutkiminen, luottamus, kunnioitus, ajan antaminen, toisilta oppiminen, jaetut yhteiset kiinnostuksen kohteet laajasti hyvinvoinnin saralla, jaettu ihmisyys sekä inhimillisyys ovat toimineet vahvana ytimenä rooliasetelmien taustalla. Stereotyyppisiä raja-aitojakin on toivottavasti päästy rikkomaan. Meillä sosiaalisessa kuntoutuksessa myös meidän ammattilaisten roolissa ja joustavassa palvelumallissa voimme iloksemme tuottaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tarvittavan ajan mahdollistamana, alati kehittyvää ihmisen kokonaisvaltaisuutta huomioivaa palvelua. On tärkeää, että meillä jokaisella on käytössämme itsellemme soveltuvia työvälineitä oman hyvinvointimme tueksi. Uusia välineitä, oivalluksia ja uudenlaista sisältöä asiakkaan arkeen on jo tämän matkan aikana, yhteisen työskentelymme lomassa löytynyt muun muassa joogan, meditaation, henkisyyden sekä aivan uudenlaisen omanarvontunnon lähteiltä.  

Kuva 1. Tarvitaan konkreettisia keinoja hyvinvoinnin tueksi

Kokemusasiantuntijan ajatuksia

Valmistuin kokemusasiantuntijaksi KAP Vantaa -hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksesta kesän alussa 2021 ja samalla liityin KAP Vantaa- kokemusasiantuntijapankkiin eli KAP:iin. Ensimmäinen keikka, jonka sain oli asiakastapaaminen tämän asiakkaan kanssa, josta nyt kirjoitan. Yhdessä hänen ja Steppi-ohjaajan kanssa sovittiin aluksi yhteensä neljä tapaamiskertaa. Kaksi niistä toteutimme niin, että olimme asiakkaan kanssa kahdestaan. Juttelimme niistä tavoitteista, jotka yhdessä sovimme ensimmäisessä tapaamisessa.

Asiakkaan avoimuus ja kiinnostus hyvinvointiin antoi hyvän lähtökohdan puhua niistä asioista, jotka ovat olleet hyvin merkittävässä osassa omalla toipumispolullani. Sekä myös se, että meillä on hyvin samankaltaisia elämänkokemuksia ja tunnetason asioita, joita olen elänyt sekä työstänyt. Koen, että itsetutkiskelun kautta voi löytää hyvinkin merkittäviä oivalluksia itsestään, jotka auttavat selviämään vaikeistakin tilanteista ja päästä tasapainoisempaan tilaan itsensä kanssa.

Kolmannella tapaamiskerralla asiakas koki elämänlaatunsa parantuneen ja kertoi hyvästä olostaan. Tässä vaiheessa oli hyvä asiakkaan kanssa yhdessä miettiä hänelle kiinnostuksen kohteita, jotka mahdollisesti voisivat tukea ja lisätä hyvinvointia. Vielä kun löytää asiakkaan kanssa sellaista tekemistä mikä lisäisi ilon tunnetta toisi lisäarvoa toipumiselle.

Omassa työskentelyssä asiakkaan kanssa koin tärkeäksi ensinnäkin kohdella asiakasta kuin kukkaa kämmenellä. Ja todella kuunnella ja kuulostella, mitä hän kertoo ja mistä sitten itse puhun. Tavallaan sellaisen kuulostelun kautta tuoda keskustelussa sitten niitä asioita esille minkä kuulemisesta voisi olla hyötyä asiakkaalle ja ajoittaa niitä sopiviin hetkiin. Jossain vaiheessa asiakas toivoi, että tapaamisemme jatkuisivat ja näin myös toimittiin. Yhdellä kertaa tein niin, että kirjoitin itselleni ylös niitä aiheita mitä koin, että olisi ehkä hyvä tuoda asiakkaalle kuultavaksi yhdelle tapaamiskerralle. Mutta kuinkas kävikään, ei se ihan niin mennyt ja siitä viisaampana ymmärsin, että niitä asioita ei voi väkisin tyrkyttää vaan nähdä se tilanne, milloin on sopiva hetki millekin aiheelle. Tärkeämpänä koin pitää sen keskustelun asiakkaalle mielekkäänä ja antoisana niin asiat ehkä jäävät paremmin mieleen.

Haasteena koin sen, että tapaamisten jälkeen saatoin paljonkin pohtia sitä, että mihin suuntaan asiakkaan asiat hänen elämässään kulkevat. Asiakas kun on vielä nuori aikuinen, niin omasta kokemuksesta tiedän, että elämä etenee vaiheittain. Joihinkin vaiheisiin voi omalla toiminnallaan tietenkin vaikuttaa, mutta ennustaa ei voi mitä elämä eteen heittää. Siksi koen, että kun löytää itsestään vakaan pohjan ja pyrkii rakentamaan hyvää perustaa itseensä niin elämässä tulevat haasteet eivät nujerra välttämättä niin helposti. Tätä tietenkin toivoo asiakkaalleen ja haluaa mahdollisimman hyvän lähtökohdan hyvinvoinnille, mutta lopulta se on asiakkaasta itsestään kiinni. Voi vain viitoittaa tietä ja kertoa omista kokemuksista, mutta asiakas on se, joka sitä tietä lopulta kulkee.

Kun olen saanut asiakkaan rinnalla kulkea ja kuulla kehitystä tapahtuvan sekä ihanaa palautetta niin valtava kiitollisuus nousee siitä, että voin omilla elämänkokemuksilla olla tukemassa ihmisen toipumista ja kehitystä hänen elämänpolullaan. Kokemuksen kautta tullutta näkemystä kannattaa hyödyntää asiakastyössä, jos työntekijä kokee, että se voisi hyödyttää ja edesauttaa omalta osaltaan kuntoutusta. Kokemuksen kautta tullut ymmärrys voi joillekin olla liian itsestään selvä asia, joten sitä ei osaa edes ajatella miten paljon kokemusasiantuntijoilla voisi ollakin annettavanaan.

Kuva 2. Tuetaan yhdessä asiakasta rakentamaan hyvää perustaa itseensä

Asiakkaan ajatuksia

Steppi-ohjaus alkoi asiakkaan itsensä sekä omatyöntekijän tunnistamaan ”tukihenkilön” tarpeeseen. Prosessin lomassa asiakas kertoo uskaltaneensa avata elämäänsä ja omia haasteitaan myös päihteidenkäytöstä. Asiakas kuvailee omien asioiden edistyneen tosi paljon sosiaalisen kuntoutuksen avulla.  Turvallisuudentunne on syntynyt siitä, että ympärillä on ihmisiä, jotka ovat omalla puolella. Omassa elämässä useat ihmiset ovat osoittautuneet aika ajoin kaksinaamaisiksi ja ystävyyssuhteet toimivat usein vain yksipuolisesti. Steppi-ohjauksen ja kokemusasiantuntijan tapaamisten aikana asiakas kertoo oppineensa kohtaamaan päihdeongelmansa.

”Mulla on ollut aiemmin paljon huonoja kokemuksia sossuista jo lapsuudesta asti. Asiat tuntuvat kehittyneen paljon parempaan suuntaan. Ei tuu yhtään ahdistunutta oloa tulla sosiaalitoimistoon, työntekijät hymyilee ja moikkaa. Vahtimestareista lähtien kaikki ovat tosi ystävällisiä. ”

Kokemusasiantuntijan mukaan ottaminen on tuntunut asiakkaan mukaan tosi hyvältä idealta ja hän tuokin esille aina halunneensa jutella kokemusasiantuntijan kanssa. Ex-poikaystävälle oli muinoin useasti ehdotettu kokemusasiantuntijaksi ryhtymistä. Nyt aika tuntui olevan juuri sopiva tapaamiselle Kokemusasiantuntijoiden käyttö osana sosiaalipalveluita kuulostaa asiakkaan näkökulmasta ihan tosi hyvälle ja olisi mahtavaa, jos tämä mahdollisuus yleistyisi ja mahdollisuutta tähän tuotaisiin laajemmin ja systemaattisemmin asiakkaiden tietoon.

”Kokemusasiantuntijan avulla olen löytänyt omat kiinnostuksen kohteeni. En aiemmin tiennyt yhtään mikä minua kiinnostaa. Kokemusasiantuntijan avulla olen aidosti kiinnostunut omasta hyvinvoinnistani. Kokemusasiantuntija ollut ollut isona osana tässä matkassa mukana.”

Asiakas kertoo uskovansa nyt itseensä enemmän kuin alussa. Elämä on pikkuhiljaa keskittynyt enemmän muihin asioihin kuin päihteisiin. Asiakas tuo esille, että on huomattavasti pystynyt vähentämään Subutexin käyttöä. Steppi- ohjaajan kanssa on käyty jo kerran A-klinikallakin yhdessä. Asiakas kertoo, ettei sinne olisi ikinä itsekseen päässyt menemään. Katkaisuhoitoakin on jo uskallettu ajatuksen tasolla alkaa pohtimaan. Isoin ja pelastavin tekijä olisi löytää tekemistä päihteiden käytön tilalle. Asiakas kertoo kokevansa, että on voinut lopulta puhua ohjauksen aikana ihan kaikesta.

”Tuntuu että sosiaalipalveluissa minun asiani ja tilanteeni aidosti kiinnostavat. Kertaviikkoiset säännölliset tapaamiset ovat jo osaltaan tuoneet elämään rytmiä ja säännöllisyyttä.” 

Asiakas kertoo saaneensa Steppi-ohjauksesta rohkeutta ja onkin menossa tämän kirjoituksen työstämisen aikana työhaastatteluun.  Nyt uskaltaa taas yrittää ja mennä myös epämukavuusalueelle.  Nyt ennen ensi viikolla tulevaa arviointipalaveria asiakkaalta kysyttäessä tuntemuksia, hän kertoo sen tuntuvan aika jännittävältä, mutta hyvältä. Siellä on kolme välittävää ihmistä ja se järkätään juuri hänen hyvinvointinsa takia.

”Musta tuntuu, että olen päässyt monesti helpommin kuin muut samantyyppisessä tilanteessa elävät, ehkä se johtuu siitä, että olen uskaltanut hakea apua. Hain sitä rohkeasti jo koulukiusaamisen aikoihin. Oma vahvuuteni on aina ollut juuri siinä, että olen osannut hakea apua. Uskon, että tää vielä tästä…  Mä tuun aina periaatteessa pärjäämään ja pääsemään jaloilleni”.

Miten tästä yhteistyötä eteenpäin Steppi-tiimissä

Meidän yhteinen matkamme asiakkaan rinnalla kulkien jatkuu tämän kirjoituksen päähenkilöiden kesken, yhteisen arviointitapaamisenkin jälkeen, vielä eteenpäin. Asiakkaallamme on myös herännyt mielenkiinto siihen, että voisi itse tulevaisuudessa tehdä mahdollisesti jonkinlaista ihmisten auttamistyötä esimerkiksi kokemusasiantuntijana toimien.

Steppi-tiimi puolestaan tarjoaa syyskaudella 2021 jo neljännelle kokemusasiantuntijaharjoittelijalle turvallisen ja tukevan oppimisympäristön kehittää omaa kokemusasiantuntijuuttaan ja on oppimassa rinnalla yhtä lailla itsekin. Odotammekin jo innolla minkälaisia uusia ajatuksia, kokemuksia sekä uusia innovaatioita tämä tuokaan tullessaan. Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään edelleen jatkossakin sosiaalisen kuntoutuksen saralla ja yhteistoiminta KAP Vantaa -hankkeen kanssa sekä tilaaminen kokemusasiantuntijapankista jatkuu edelleenkin sekä tarkoituksenmukaisissa asiakasprosesseissa että jaetun asiantuntijuuden maaperällä.

Kirjoittajat: Steppi-ohjaaja Marika Aalto, kokemusasiantuntija Johanna Wiiala sekä mukana ”haastattelun” ja yhdessä tutkimisen kautta sosiaalisen kuntoutuksen keskiössä olevan palvelunkäyttäjän ääni ja asiakaskokemus. Kehittämistyössä mukana ja tärkeää asiaa edistämässä ja mahdollistamassa koko sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-tiimi.

Vieritä ylös