Kuntoutuminen edellyttää uskoa, toivoa & vilpittömiä kädenojennuksia

Alkutaipaleen kokemuksia Vantaan kaupungin Steppi-tiimistä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi, osallisuuden edistämiseksi sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi (L1301/2014).  Steppi-tiimissä on alettu etsiä soveltuvia väyliä, joiden kautta kokemusasiantuntijoita otettaisiin mukaan asiakkaiden kuntoutumisen prosesseihin. Yhteistyön mallia on alettu hahmotella kokemusasiantuntijoiden työharjoittelujen mahdollistamisten myötä sekä tilaamalla kokemusasiantuntijaa Vantaan kaupungilla lanseeratusta kokemusasiantuntijapankista mukaan asiakastapaamisiin. 

Sosiaalisen kuntoutuksen eteneminen edellyttää asiakkaalta motivaatiota ja omatoimisuutta. Asiantuntijatuen lisäksi tarvitaan erilaisia tuen muotoja ja vaihtoehtoja. Sosiaalisen kuntoutuksen prosessi vaatii asiakkaalle aikaa jäsennellä uutta tietoa, omia kokemuksia sekä omaa elämäntilannettaan. (Piirainen, K. 2018, 24.) Sosiaalisen kuntoutuksen välineinä yksilö- ja ryhmätoiminnan rinnalle tarvitaan myös vertaistukea (HE164/2014) sekä kokemustiedon hyödyntämistä asiakkaan kuntoutumisen prosessissa.  Steppi-tiimin toiminnassa ei ole ollut vakiintuneena toimintana vertaistukeen tai kokemusasiantuntijuuteen liittyvää toimintaa. Tämäntyyppiseen kehityssuuntaan on kuitenkin ollut tahtotilaa ja aihetta on nostettu esille jo Steppi-tiimin aiempien vuosien toimintasuunnitelmissa.

Syksyllä 2020 Steppi-tiimille tarjoutui mahdollisuus ottaa kaksi kokemusasiantuntijaa 12 tunnin mittaiseen työelämäharjoitteluun KAP-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksen toteutuksesta. Kehittämispainotteisten harjoittelujen aikana laadimme koko Steppi-tiimiläisille kartoittavan kyselyn yhteiskehittämiseen ja kokemusasiantuntijan hyödyntämiseen Stepissä liittyen. Järjestimme myös harjoittelijoiden kanssa työpajan paremmin aiheeseen koko tiimin voimin pureutuaksemme. Steppi-tiimiläisille luodun kyselyn vastausten pohjalta lähdimme laatimaan asiakaskyselyä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille heidän toiveistaan ja tarpeistaan sosiaalisen kuntoutuksen toteutumiseksi. 


Työpajassa syntyneitä ajatuksia/mallia kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä Steppi-tiimissä

 Asiakaskyselyn laatiminen:

Asiakaskyselyllä kartoitettiin asiakkaiden halukkuutta olla mukana kehittämässä Steppi-tiimin toimintaa sekä tarkasteltiin heidän suhtautumistaan kokemusasiantuntijoiden erilaisten hyödyntämisen mahdollisuuksien suhteen. Asiakaskysely laadittiin yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Asiakaskyselyn tulosten mukaan, asiakkaat näkivät hyvinkin mahdollisuuksia ottaa kokemusasiantuntijaa mukaan tapaamisiin asiakkaan näin halutessa, joihinkin ryhmätoimintoihin sekä myös kahdenkeskisiin tapaamisiin. Asiakkaat myös arvelivat, että voisivat hyödyntää kokemusasiantuntijoiden tarinoiden kuulemista omissa toipumis- ja kuntoutumisprosesseissaan. 

Lähiohjaajan kokemuksia työskentelystä:

Huomasin muutaman sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaani kohdalla vahvasti riittämättömyyttä oman sekä muun ammattisosaamisen ja ammatillisen tuen riittävyyden suhteen. Työskentelyn tavoitteiden löytäminen oli haastavaa, niin että asiakas omistaisi ne täysin itsekin ja toivo oli kateissa oman kuntoutumisen sekä toipumisprosessin etenemisen suhteen.  Keväällä 2021 aloitimme kokeilemaan lähiohjaustapaamisissa työskentelyssä kolmikanta mallia muutamien asiakkaiden kanssa sekä lähiohjaajan tapaamisten välissä toteutuvia kahdenkeskisiä tapaamisia kokemusasiantuntijan ja asiakkaan välillä. Näiden jatkumona seurasivat aina yhteiset kokoontumiset ammattilaisen, kokemusasiantuntijan ja asiakkaan kanssa. 

Näillä asiakkailla oli oma halu jatkaa sosiaalisen kuntoutuksen prosessia, mutta tarvitsimme tähän välimaastoon jonkinlaista muurien murtamista, katseen kirkastusta ja toivon pisaroita sinne asiakkaiden arkeen. Ajatuksena oli, että nämä asiakkaat saattaisivat hyötyä kokemusasiantuntijan tarjoamasta tuesta. Kokemusasiantuntijoilla saattaa olla omassa elämäntaustassaan valtavasti muutakin monitasoista osaamista tietyn kokemuspohjan lisäksi. Näiden asiakkaiden kohdalla hyödynnettiin kokemusta mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia prosessista, kolmannen sektorin tuomasta tuesta, mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailemisesta ja niihin liittyvistä kokemuksista toipumisen polulla sekä vinkkejä erilaisista ahdistuksenhallintakeinoista. Toivon herättely oli olennaisena ja äärimmäisen tärkeässä elementissä mukana. Toisen asiakkaan kohdalla lopulta, kun Steppi-ohjaus päätettiin, oli kokemusasiantuntijan vielä mahdollista jäädä asiakkaan rinnalle suunnitelmallisen sosiaalityön omatyöntekijän kanssa jatkuvan prosessin tueksi.


 Kädenojennus yhteistyöskentelylle

Kokemusasiantuntijan kokemuksia työskentelystä:

Valmistuttuani koulutetuksi kokemusasiantuntijaksi pääsin Steppi-tiimiin sisälle. Sain kaksi asiakasta, joista toinen oli tullut tutuksi koulutukseeni kuuluneessa työharjoittelussa. Huomaamattani käytin luonnostaan taitoja, jotka olivat hioutuneet ja tulleet vahvuudekseni ollessani Klubitalolla viimeiset kahdeksan vuotta. Eli kohtasin asiakkaat tavallisina ihmisinä, joita pystyin auttamaan kokemuspohjaani hyödyntäen. Molemmilla oli omanlaisensa ensitarpeet kokemusasiantuntijalle ja siihen hätähuutoon sain vastattua onnistuneesti. Avustin asiakkaita jäsentämään ajatuksiaan ja yhdessä haarukoitiin voimavaroja. Totta kai tapaamisten jälkeen tulin pohtineeksi, että onko minusta heille hyötyä. Paras palkka näille ajatuksille on ollut se, että asiakkaat ovat halunneet jatkaa tapaamisia kanssani ja heidän katseistaan on näkynyt valoa, energiaa ja innostusta.

Asiakkaat ovat tulleet kohdatuksi tasa-arvoisina keskustelukavereina, joita on aidosti yritetty auttaa heitä askarruttavissa tilanteissa. Yhdellä kertaa kirjoitettiin post it -lapuille kaikki mieltä painavat huolet ja niihin pyrittiin löytää edes väliaikaisia, ellei pysyviä ratkaisuja niille huolille. Toisella kerralla kirjattiin ylös kaikki se kiva tekeminen, josta elämä on tai on ollut koostunut. Näistä keskustelemalla löydettiin hyvää keskustelua hyvästä elämästä. Siinä samalla pystyttiin hieman kiusoittelemaan ajatuksia siitä, mitä hyvä elämä olisi tuossa nurkan takana – aivan käden ulottuvilla, jos vain haluaa ojentaa kätensä. Asiakkaiden kanssa tuli myös puhuttua kolmannen sektorin palveluista, jossa toimii muun muassa 23 eri klubitaloa Suomen laajuisesti ja tästä klubitalomaailmasta kokemusasiantuntijalla on vahva kokemuspohja ja pelkästään hyvää sanottavaa. 

Vertaistuen- ja kokemustiedon hyödyntäminen jatkossa:

Tulevaisuudessa kokemusasiantuntijan matka jatkuu Stepin mukana osallistumisena sosiaalisen kuntoutuksen mallinnustyöhön, tämä projekti onkin jo käynnistynyt tämän kevään aikana. Vertaistukiryhmän käynnistäminen on myös suunnitelmissa lähitulevaisuudessa. Vertaistukiryhmän rakennetta ja työskentelytapaa täytyy miettiä jo korona-aikaakin tutkaillen, mutta yhtenä ajatuksena olisi hyödyntää Nyyti ry:n elämäntaitokurssin materiaalia, johon kokemusasiantuntijana on päässyt perehtymään lyhyellä koulutuksella. Koulutuksen pohjalta on jo yksi puolittainen toteutus Helsingin Klubitalolla sen talon jäsenistölle ja nyt se tulisi Steppiin käytettäväksi. Myös asiakkaita on tarkoitus kuulla ryhmän toteutusta rakentaessa, jotta ryhmästä tulee heille mieleinen. Stepissä suunnitellaan myös yhteiskehittäjäryhmää, johon kokemusasiantuntijan ääni on tervetullut mukaan. 

Työskentely on osoittautunut sujuvaksi ja antoisaksi jaetun asiantuntijuuden kokonaisuudessa. Mikä tärkeintä myös asiakkaat ovat kokeneet sen hyödylliseksi ja lisäarvoa antavaksi omissa kuntoutumisen- ja toipumisen prosesseissaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa yhteistyöprosesseja kehittäen ja keskeisiä aukkopaikkoja myös esille nostaen. Pyrimme kuulemaan herkällä korvalla asiakkaiden kokemuksia tästä yhteistyöskentelystä yksilöllisiin tarpeisiin vieläkin paremmin vastaten. Parhaillaan Steppi-tiimissä mahdollistettiin harjoittelupaikka jo kolmannelle KAP-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksessa olevalle henkilölle.

Kirjoittajat: Steppi-ohjaaja Marika Aalto & kokemusasiantuntija Sanna ”Sasa” Lindholm. Kehittämistyössä mukana ja tärkeää asiaa edistämässä koko sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-tiimi.

Lähteet: 

L1301/2014.Sosiaalihuoltolaki. (2014). Sosiaalinen kuntoutus. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Piirainen, K. (2018). Kriisiavusta vastuulliseen asiakasohjaukseen. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157858/Diak_puheenvuoro_18_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y    

HE 164/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi.  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140164 

Vieritä ylös