Kokemusasiantuntijoiden kouluttaminen etäyhteyksin – uhka vai mahdollisuus?

KAP Vantaa -hankkeen kevään 2021 kokemusasiantuntijakoulutus on jo reilusti yli puolessa välissä. Tämä koulutettavien ryhmä on hankkeessa ensimmäinen, joka on toiminut alusta lähtien pelkästään etäyhteyksien avulla. Onneksi hankkeessa oli jo valmiiksi luotu ja olemassa hyvät ja toimivat rakenteet, jotka mahdollistivat koulutuksen toteuttamisen myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Alun pienistä teknisistä haasteista huolimatta etäkoulutus onkin sujunut oikein hyvin. Tiettyihin asioihin on etänä järjestettävässä kokemusasiantuntijakoulutuksessa kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Osalla koulutukseen osallistuvista ei ole aikaisempaa kokemusta zoomien, teamsien yms. kokousalustojen käytöstä, kun taas toisille ne voivat olla hyvinkin tuttuja. Onkin tärkeää varmistaa, että jokainen saa tarvitsemansa tietoteknisen opastuksen ja selkeät ohjeet eri kokousalustojen käyttöön heti koulutuksen alussa. Näin voidaan turvata se, että koulutettavat voivat rauhassa keskittyä itse asiaan, eikä heidän tarvitse jännittää sitä, ovatko omat tietotekniset taidot riittävän hyvät. 

Nyt käynnissä olevan kokemusasiantuntijakoulutuksen osallistujat eivät ole päässeet tapaamaan toisiaan kertaakaan kasvotusten. On selvää, että etäyhteyksin toteutettavassa koulutuksessa ryhmähengen muodostuminen sekä yhteisöllisyyden kokemus voivat jäädä puutteelliseksi, ellei asiaan kiinnitetä erityistä huomiota. Tämä on ymmärrettävää, sillä perinteiseen koulutukseen verrattuna esimerkiksi kaikki lounas- tai kahvitaukojen aikana tapahtuva vapaamuotoinen keskustelu ja ajatusten vaihto jää kokonaan pois. Itse koulutuspäivät taas voivat olla asiasisällöltään niin tiiviitä, että vapaalle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle on vaikea löytää päivien aikana riittävästi aikaa. 

Onkin tärkeää miettiä jo etukäteen, kuinka ryhmähengen muodostumista ja yhteisöllisyyden kokemusta voi vahvistaa etäyhteyksin toteutettavassa kokemusasiantuntijakoulutuksessa. On myös hyvä tiedostaa, että ryhmäytyminen ja yhteisöllisyyden kokemuksen syntyminen voivat viedä totuttua enemmän aikaa. Nyt käynnissä olevassa koulutuksessa asiasta keskusteltiin yhdessä koulutettavien kanssa. Koulutuspäivien aikana keskustelulle ja kokemusten vaihdolle on pyritty varaamaan niin paljon aikaa, kuin se suinkin on mahdollista. Lisäksi koulutettaville järjestetään kerran viikossa oma yhteinen kahvihetki zoomin välityksellä, ja tämä onkin koettu hyväksi ja toimivaksi tavaksi lisätä vapaata ajatusten ja kokemusten vaihtoa koulutettavien kesken. Kahvihetki on vapaaehtoinen, mutta osallistujia on ollut joka viikko mukavasti paikalla. Kahvihetken aikana on saanut keskustella täysin vapaasti haluamistaan asioista; välillä on suunniteltu yhdessä koulutukseen liittyviä tehtäviä, välillä taas vaihdettu kokemuksia ja kuulumisia toisten kanssa.  

Tutkimusten mukaan kokemusasiantuntijat pitävät vertaistukea ja toistensa tarinoiden kuulemista tärkeänä ja hyödyllisenä. Mahdollisuus jakaa kokemuksia toisten samankaltaisia asioita kokeneiden kanssa voi tuoda uudenlaisen kokemuksen ymmärtämisestä ja ymmärretyksi tulemisesta. Toisten kokemusten kuuleminen voi myös lisätä valmiuksia toimia kokemusasiantuntijana avaamalla uudenlaisia näkökulmia esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että tuleville kokemusasiantuntijoille annettaan tähän jo koulutuksen aikana aidosti mahdollisuus, olipa koulutus toteutettu missä muodossa tahansa.

Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet lukea useaan otteeseen uutisia siitä, kuinka työpaikkojen yhteisöllisyys on kärsinyt ihmisten siirryttyä toimistoilta koteihinsa etätöihin. Varsinaiset työtehtävät ovat ehkä hoituneet yllättävänkin hyvin ja tehokkaasti, mutta työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat vähentyneet. Yhteisöllisyyden kokemus on meistä jokaiselle arvokasta, mutta kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa ryhmän jäsenten kokemalla yhteisöllisyydellä on erityinen merkitys. Kokemusasiantuntijaksi kasvaminen on usein suuri identiteettimuutos, jonka aikana vuorovaikutus ja kokemusten vaihtaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa on tärkeää. Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa kokemusasiantuntijakoulutuksessa tämä asia tulee huomioiduksi ja sille annetaan riittävästi tilaa ja aikaa. Etäyhteyksin toteutettavassa koulutuksessa asia voi vaatia uudenlaisia toiminta- ja menettelytapoja, mutta mahdollista se on ehdottomasti. 

Kun toivottavasti taas pian pääsemme palaamaan kasvokkaisiin tapaamisiin ja perinteisiin läsnäoloon pohjautuviin kokemusasiantuntijakoulutuksiin, voimme kuitenkin todeta, että selvisimme näistä poikkeuksellisista ajoista hyvin. On mahdollista, että tästä ajasta jää myös tulevaisuutta ajatellen käyttöön hyviä käytäntöjä, joita emme muuten olisi tulleet ajatelleeksikaan. Selvää on, että KAP Vantaan kokemusasiantuntijakoulutuksessa on tänäkin keväänä kasvamassa monipuolisia, innokkaita ja taitavia kokemusasiantuntijoita, joista jokaisella on tulevaisuudessa vielä paljon annettavaa.  

Kirjoittaja Maisa Alanärä on sosionomiopiskelija, joka suorittaa opintojensa viimeistä harjoittelua KAP Vantaa -hankkeessa keväällä 2021. Maisaa kiinnostaa erityisesti päihde- ja mielenterveystyö sekä asunnottomuuteen liittyvät teemat.

Vieritä ylös